{settings.product}

Het regeringsbeleid op het gebied van de kleine modulaire reactor (SMR)

mei 2023 -

Minister Jetten van Klimaat en Energie berichtte onlangs, dat hij de ontwikkelingen op het gebied van de kleine modulaire kernreactor (SMR) op de voet volgt en ook serieus neemt. Dat blijkt onder meer uit de Voorjaarsnota 2023, waarin hij voor de periode tot 2030 een subsidie van € 65 miljoen in het vooruitzicht stelt, zodat de betrokken Nederlandse instellingen zich kunnen voorbereiden op de bouw van deze reactoren in ons land. Het betreft kernreactoren, die op afzienbare termijn op de markt zullen komen. Dat zijn alleen kleine lichtwaterreactoren (LWR). Bij de keuze voor dit type speelt mee, dat de Nederlandse toezichthouder en vergunningverlener, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wel deskundig is op het gebied van de LWR, maar slechts in mindere mate op dat van de andere typen. Met het geld wil de minister kennis opbouwen in de productieketen, de controle en het toezicht, teneinde de introductie van de SMR in ons land te versnellen. De bouw van twee grote LWRs, zoals is overeengekomen in het regeerakkoord, blijft prioriteit houden.

De visie van de minister blijkt ook uit de antwoorden op de Kamervragen van de leden Erkens (VVD) en Bontenbal (CDA). Ze bevatten een toelichting op zijn standpunt.

Het beleid van de minister op het gebied van de SMR omvat twee punten.
Enerzijds beoogt het te bevorderen, dat de maakindustrie in een vroeg stadium kennis opdoet van de eisen en standaards, die ontwerpers van SMRs opleggen en die nodig zijn voor de industriële productie van componenten en modulen.
Anderzijds is het doel om ANVS vroegtijdig te betrekken, zodat ze snel kan verifiëren of de componenten en modulen voldoen aan de veiligheidseisen. Dat is inclusief de kwaliteitscriteria.
De beide beleidspunten sluiten nauw aan op het streven van de overheid om de kennis en kunde op het gebied van de kernenergie in den brede op peil te houden en te verbeteren.

Interessant is nog, dat het provincies, zoals de provincie Limburg, vrij staat om SMRs op te nemen in hun Regionale Energie Strategie (RES). De voorwaarden voor de inpassing van SMRs zijn, dat de vestigingsplaatsen geschikt moeten zijn en dat er maatschappelijk draagvlak voor is.

Voorafgaande aan de beleidsvoorbereiding besloot de minister was om het veld van de SMR in kaart te laten brengen. NRG kreeg de opdracht voor de uitvoering van een marktanalyse naar de SMR. NRG bekeek een dertiental reactoren op hun merites. Het betreft vier kleine lichtwaterreactoren en negen reactoren van een ander type. In de marktanalyse is elk reactorontwerp beoordeeld op een viertal aspecten. Te weten: 1) Toepassing en techniek; 2) Inpassing in de omgeving; 3) Planning en randvoorwaarden; 4) Organisatie en ervaring. Alleen vier kleine LWRs blijken te voldoen aan de eis, dat ze bijna marktrijp zijn. Het betreft: 1) BWRX-300; 2) NuScale; 3) NuWard; 4) Rolls-Royce SMR ˚).
De marktanalyse van NRG is aan de Tweede Kamer toegestuurd. Ze is in te zien via een van de onderstaande links.

Meer informatie:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z07697&did=2023D18042
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2023Z05487&did=2023D20283

˚) Klik voor extra informatie over de reactortypen, dat elders op de website staat, op de reactornaam

Terug naar het nieuwsoverzicht