{settings.product}

Voorbereidingsprocedures voor aanbesteding nieuwe kerncentrales bekendgemaakt

februari 2024 -

Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurde de Tweede Kamer op 1 februari 2024 een brief, waarin hij de procedures ter voorbereiding van de aanbesteding van de nieuwe kerncentrales bekendmaakte. Het betreft een viertal procedures, die hij werksporen noemt. Daarnaast zijn ook de opbouw van de projectorganisatie en de planning in de brief vermeld. De werksporen zijn: 1) Markconsultatie; 2) Technische haalbaarheidsstudies; 3) Eerste fase projectprocedure; 4) Rijks-regiopakket. Elk van de werksporen is onderverdeeld in de punten: 1) Doel; 2) Stand van zaken; 3) Planning en risico’s.

Het doel van de Marktconsultatie is het opstellen van een overzicht van de mogelijkheden en de beperkingen van elk van de drie betrokken partijen. Te weten: leverancier, financier en rijksoverheid. Daar volgt een voorkeur uit voor de vorm van de financiering en voor de rol van de Staat. De stand van zaken is, dat al enkele gesprekken met leveranciers hebben plaatsgevonden en dat de overheid zich beraadt op de gewenste vorm van de financiële ondersteuning.

Het doel van de Technische haalbaarheidsstudies is om in samenspraak met de marktconsultatie de randvoorwaarden te bepalen voor het nieuwbouwproject. Het uitgangspunt is, dat de bouw van de kerncentrales in Borssele plaatsvindt. De uitkomsten van de studies liggen ten grondslag aan de Milieueffectrapportage en aan de Integrale Effectenanalyse. Uit de studies moet blijken of de locatie in Borssele, het terrein van het elektriciteitsbedrijf EPZ, geschikt is voor de nieuwe kerncentrales

Het doel van de Eerste fase projectprocedure is om stapsgewijze toe te werken naar een voorkeurbeslissing, waarna een projectbesluit mogelijk is voor de ruimtelijke inpassing van de nieuwe kerncentrales. Dat impliceert een definitief locatiebesluit. Voorts ook de opzet van een projectorganisatie, die ook nodig is voor de vergunningverlening. Een vereiste voor de projectprocedure is om een alternatieve vestigingsplaats in beschouwing te nemen. De minister heeft gekozen voor een locatie van de zogenoemde waarborgingsgebieden. Naast Borssele is dat Maasvlakte I. Het werkspoor beoogt om de participatie van alle betrokken instanties te bevorderen en om tot de uitvoering van een participatieplan te komen.

Het doel van het Rijks-regiopakket is om tezamen met de provincie Zeeland en met de gemeente Borsele tegemoet te komen aan de voorwaarden, die de laatstgenoemde overheidsorganisaties stellen aan de komst van de kerncentrales. Met name die op het gebied van leefbaarheid en van voorlichting aan de bewoners van Zeeland.

De opbouw van de projectorganisatie betreft vooral de aanstelling van ter zake kundigen met diepgaande kennis over de aanbesteding, contractering en bouwfase. Daarnaast is deskundigheid nodig voor de begeleiding van de vergunningaanvrage. Het betreft een multidisciplinaire groep van specialisten.

Het plan is, dat bijna alle voorbereidingsprocedures voor medio 2025 voltooid zijn. De minister zegt in zijn brief tenslotte toe om de Kamer regelmatig te informeren over de voortgang.

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/02/01/kamerbrief-stand-van-zaken-van-de-nieuw-te-bouwen-kerncentrales
https://www.kernvisie.com/actueel/nieuws/zeeuwse-voorwaarden-aan-uitbreiding-kernenergie.html

Terug naar het nieuwsoverzicht