{settings.product}

Zeeuwse voorwaarden aan uitbreiding kernenergie

januari 2024 -

De Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben voorwaarden gesteld aan de toekomstige opwekking van kernenergie in de provincie. Dat betreft zowel de nieuw te bouwen eenheden, als de bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele. De voorwaarden zijn:
● Geen koeltorens;
● Geen bovengrondse hoogspanningslijn tussen Borssele en Bergen op Zoom;
● Het behoud van de Sloerand;
● Een zorgvuldige informatievoorziening.
De voorwaarden hebben betrekking op de periode van zowel voor, als tijdens, als na de bouw van de nieuwe eenheden. Op zowel lokale, als regionale gevolgen. De onderwerpen woningmarkt, infrastructuur, arbeidsmarkt, landschap, natuurontwikkeling en leefbaarheid vragen daarbij extra aandacht. Als niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan, dan zal de provincie niet meewerken. Noch aan de uitbreiding van het kernvermogen, noch aan de bedrijfsduurverlenging.

Het doel van de voorwaarden is te garanderen, dat voor de inwoners van Zeeland de lusten en lasten in evenwicht blijven. De voorwaarden vloeien voort uit de consultatie van inwoners en instellingen. Dat was inclusief jongeren, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstanties dan de provincie.

De provincie verlangt ook, dat in het kader van de voorbereiding van de uitbreiding een impactmeting plaatsvindt. Het doel daarvan is om inzicht te verwerven in de gevolgen voor het leef–, werk– en woonklimaat in de provincie. Voorts moeten de bereikbaarheid van de voorzieningen en de toegankelijkheid van de infrastructuur, inclusief de uitvalswegen, gewaarborgd blijven.

De provincie signaleert, dat de ontwikkelingen op het gebied van de kernenergie veel kansen bieden voor het versterken van het sociaaleconomische systeem in Zeeland. Het huidige en toekomstige bedrijfsleven in Zeeland moet kunnen meeprofiteren. Verder is het van belang om in een vroeg stadium in te zetten op het realiseren van een Zeeuws onderzoeks- en kenniscluster op het gebied van de kernenergie in. Evenals op een bijbehorende innovatiestructuur.

De impactmeting, alsook nader onderzoek moeten in 2024 leiden tot meer duidelijkheid over de precieze gevolgen voor Zeeland van de uitbreidingsplannen. Als dat in kaart is gebracht, dan is de Provincie in staat de kansen en voorwaarden meer concreet te maken. Deze nader te concretiseren voorwaarden en kansen legt de Provincie neer in een voorwaardenpakket. Over dat pakket zullen de eerder betrokken partijen eveneens hun mening kunnen geven.

Meer informatie:
https://www.zeeland.nl/actueel/provinciale-voorwaarden-kernenergie

Terug naar het nieuwsoverzicht