{settings.product}

Pallas voldoet aan eisen en krijgt benodigde vergunningen

februari 2023 -

Pallas is de opvolger van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Volgens de planning zou Pallas in 2026 bedrijfsgereed moeten zijn. Pallas is net als HFR een Materiaal Test Reactor (MTR). Hun belangrijkste activiteit is echter de productie van medische radio-isotopen. HFR nadert het einde van zijn levensduur, maar produceert desondanks dagelijks de medische radio-isotopen voor 30 000 patiënten.

In juni 2022 is de vergunning voor Pallas aangevraagd. De Nederlandse vergunningverlenende instantie, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), heeft de vergunningaanvrage beoordeeld en op 15 februari 2023 de kernenergiewetvergunning verleend. Deze vergunning ligt ten grondslag aan de bouw en de latere bedrijfsvoering van Pallas. Voorts heeft Rijkswaterstaat de Waterwetvergunning voor de inname en lozing van koelwater afgegeven. Met deze twee vergunningen kreeg ook de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen van de gebouwen en koelwaterleidingen rechtskracht.

De investeringskosten van het Pallas-project bedragen circa € 1,8 miljard en de terugverdientijd is ongeveer 30 jaar.

Met de nieuwe reactor behoudt Nederland zijn strategische positie op de wereldmarkt voor medische radio-isotopen. Daardoor is er geen afhankelijkheid van landen buiten de Europese Unie. De realisatie van het Pallas-programma geeft Nederland invloed op de markt van de radiofarmaca. Daardoor behoudt Nederland zijn toppositie in het nucleair medisch domein, alsook de hoogwaardige werkgelegenheid die daarmee samenhangt.

Van belang is ook, dat Pallas de wegbereider is voor de nieuwe kerncentrales, die de regering de komende jaren wil realiseren. Dat geldt onder andere voor aspecten als kwaliteitsborging, toezicht en vergunningverlening.

De regering bereidt momenteel een besluit voor over de financiering van het totale Pallas-programma. Naar verwachting komt dat besluit dit jaar nog. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Pallas-projectleiding opgedragen door te gaan met de voorbereidingen voor de bouw, teneinde onnodige vertraging te voorkomen. Dit betreft het bouwrijp van de vestigingsplaats en het aanleggen van de infrastructuur, zoals toegangswegen, koelwatervoorzieningen en dergelijke. Voor de voorbereidende werkzaamheden zegde de minister met zijn brief van 20 september 2022 een bedrag van € 30 miljoen toe voor het jaar 2022, aangevuld met een jaarlijks bedrag van € 129 miljoen voor de jaren daarna. Daarnaast is er nog de motie van de Kamerleden Grinwis en Erkens van 13 november 2022, waarin zij de regering oproepen om in het voorjaar van 2023 de financiële dekking ten behoeve van de realisatie van Pallas af te ronden. Deze motie is door de Kamer aangenomen.

Meer informatie:
https://www.pallasreactor.com/media/kernenergiewetvergunning-pallas-reactor-afgegeven/
https://www.pallasreactor.com/activiteiten-pallas/realisatie-reactor/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z22977&did=2022D49610
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z17342&did=2022D36665
Verwezen zij ook naar het KernVisie nieuwsbericht van 26 september 2022:
https://www.kernvisie.com/actueel/nieuws/de-regering-ondersteunt-de-bouw-van-de-pallasreactor-financieel.html

Terug naar het nieuwsoverzicht