{settings.product}

Kernenergie in IEA's wereldenergieoverzicht en in aanvulling taxonomie EU

april 2021 -

IEA publiceerde een rapport over het wereldenergiegebruik, dat is getiteld: “Global Energy Review”. Daaruit blijkt, dat in 2021 het totale energiegebruik 4,6% meer is dan in 2020 en 0,5% meer dan in 2019. De vraag naar fossiele brandstoffen blijft groeien. De toename van steenkool is 4,5% en is 60% hoger dan die van alle duurzame energiebronnen tezamen. De helft van de groei komt door China. Aardgas groeit met 3,2% en olie met 6,2%. Ten opzichte van 2019 zijn de percentages respectievelijk – 0,9%, + 1% en – 3%. Het elektriciteitsgebruik stijgt in 2021 met 4,5%. Dat is de grootste toename in tien jaar en bijna vijfmaal meer dan de afname in 2020. De hoeveelheid kernenergie neemt in 2021 met 2% toe, maar blijft 2% achter bij die van 2019. De verwachting van IEA is, dat in de VS een vijftal kernreactoren sluiten, dat Japan de na Fukushima stilgelegde centrales weer in bedrijf neemt en dat in Europa de atoomstroom met 2% groeit in 2021. Dat is niet genoeg om de terugval met 4% in 2020 te compenseren. De toename is het grootst in China met 5% en in Rusland met 3% door de inbedrijfstelling van nieuwe kerncentrales. Door de grote toename van het gebruik van steenkool neemt wereldwijd de CO2-emissie in 2021 met 5% toe, na in 2020 met 5,8% te zijn gedaald. De totale emissie komt in 2021 uit op 31,5 miljard ton en de concentratie CO2 in de lucht op 412,5 ppm °). Dat is 50% hoger dan het pre-industriële niveau.

Van de CO2-vrije stroomproductie in de EU neemt kernenergie 26,7% voor haar rekening, wind 13,3%, waterkracht 12,3% en zon 4,4%.

Om het gebruik van duurzame energie te bevorderen heeft de Europese Commissie de officiële mededeling “COM(2021)188 final” gepubliceerd, die de taxonomie van duurzame investeringen bevat °°). In die groene taxonomie is op basis van criteria bepaald of een economische activiteit c.q. een gebruikte energiebron milieuvriendelijk is of niet °°°). De taxonomie is van belang voor de ondersteuning door de Unie en de Europese Centrale Bank van de uitbreiding van de duurzame energiebronnen. De Commissie toonde zich onzeker of kernenergie wel in de groene taxonomie past en vroeg daarom aan het eigen onderzoekinstituut van de EU, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) om een wetenschappelijk onderbouwde toetsing aan de criteria. Inmiddels is het rapport van GCO °°°°) verschenen. GCO stelt vast, dat kernenergie geen significante bedreiging vormt voor mens en milieu. Wat de niet-radiologische effecten betreft is kernenergie vergelijkbaar met waterkracht en andere hernieuwbare energiebronnen. Het rapport gaat diep in op de mogelijke milieueffecten van het radioactief afval en op het beheer en de opslag daarvan. Alvorens een besluit over het groene karakter van kernenergie te nemen besloot de Commissie over het rapport van GCO nog het oordeel te vragen van een tweetal wetenschappelijke adviescomités. Dat zijn de groep van experts van Euratom en het wetenschappelijk comité voor gezondheids-, milieu- en opkomende risico's. De Commissie heeft voor kernenergie geen datum genoemd voor het verschijnen van de aanvulling op de voormelde officiële mededeling. De verwachting is, dat het in de tweede helft van 2021 zal zijn. Ook moet de Commissie nog een oordeel vellen over de energiebron aardgas en over hoe die in de taxonomie past.

Meer informatie over het IEA-rapport:
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021

°) ppm: parts per million, het aantal CO2-moleculen per miljoen luchtmoleculen
°°) COM(2021)188 final: Zie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_1804
°°°) De eisen in de taxonomieregelgeving, waaraan milieuvriendelijke economische activiteiten moeten voldoen, zijn vermeld in het KernVisie nieuwsbericht van 4 februari 2020. Zie: https://www.kernvisie.com/actueel/nieuws/compromis-over-kernenergie-in-de-europese-unie.html
°°°°) Het GCO-rapport is getiteld: “JRC report: Technical assessment of nuclear energy with respect to the ‘do no significant harm’ criteria of Regulation (EU) 2020/852 (‘Taxonomy Regulation’)”. Zie: https://ec.europa.eu/info/file/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en

Terug naar het nieuwsoverzicht