{settings.product}

Compromis over kernenergie in de Europese Unie

februari 2020 -

De Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese Raad van ministers bereikten eind 2019 een compromis over kernenergie. Het compromis is vastgelegd in de taxonomieregeling. Taxonomie is in het jargon van de Europese Unie een verzameling van milieuvriendelijke activiteiten. Het begrip is ontleend aan de biologie, waar het de betekenis heeft van het maken van een systematische classificatie van organismen. De Commissie wil met de taxonomieregeling de duurzame economische groei bevorderen, als ook de overgang naar een economie, die weinig CO2 uitstoot en die grondstoffen doelmatig gebruikt. De regeling is ook voor de Europese Centrale Bank van belang. In de taxonomieregeling zijn alleen steenkool en bruinkool uitgesloten. Kernenergie is net als aardgas aangemerkt als overgangsactiviteit cq als activiteit om de transitie mogelijk te maken. Een technische groep van deskundigen zal de Commissie helpen de taxonomieregeling verder uit te werken, selectiecriteria te ontwikkelen en op basis daarvan de verschillende energiedragers door te lichten en te classificeren. Deze vervolgactiviteit moet eind 2020 gereed zijn.

Foratom, de belangenorganisatie op het gebied van de kernenergie in Brussel, reageerde positief op het bereikte compromis. Wel wijst Foratom er op, dat de beoordeling van de verschillende energiebronnen objectief moet gebeuren op basis van uniforme criteria op het gebied van CO2-emissie, verbruik van grondstoffen, omvang van afvalstromen en landbeslag.

De Europese Commissie presenteerde half december 2019 haar Green Deal. Op 15 januari 2020 stemde het Europese Parlement in met dit plan, dat erop is gericht om de CO2-emissie in de Europese Unie in 2030 met de helft te verminderen en om de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal te maken. Wel vroeg het Europese Parlement de Commissie om meer ambitie. Kernenergie is niet vermeld in de Green Deal, maar is dus ook niet uitgesloten.

Gememoreerd zij, dat het maken en implementeren van energiebeleid tot nu toe een puur nationale aangelegenheid was.

Tenslotte is op het gebied van de beheersing en de bevordering van het gebruik van kernenergie het Euratomverdrag van kracht. Alle lidstaten zijn daaraan gebonden. Het verdrag stamt uit 1957.

Meer informatie:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191217IPR69202/climate-change-new-rules-agreed-to-determine-which-investments-are-green

Achtergrondinformatie over de Europese taxonomieregeling:

De taxonomieregeling is gebaseerd op een zestal milieudoelstellingen, die vastliggen in de Europese kaderregeling uit 2018 voor de bevordering van duurzame investeringen. Daarmee is vast te stellen in hoeverre economische activiteiten milieuvriendelijk zijn. Die doelstellingen zijn 1) Beperking van klimaatverandering; 2) Aanpassing aan klimaatverandering; 3) Duurzaam gebruik en bescherming van water en hulpbronnen van de zee; 4) Overgang naar een kringloopeconomie, voorkomen van afval en hergebruik; 5) Voorkomen en beheersen van vervuiling; 6) Bescherming van gezonde ecosystemen.

Om zich te kwalificeren als milieuvriendelijk moeten economische activiteiten aan de volgende eisen voldoen: 1) Een substantiële bijdrage leveren aan een van de voornoemde zes milieudoelstellingen; 2) Geen wezenlijke schade aanrichten aan de overige milieudoelstellingen; 3) Voldoen aan strenge en op wetenschap gebaseerde classificatiecriteria; 4) In overeenstemming zijn met zo klein mogelijke maatschappelijke en bestuurlijke beveiligingsmaatregelen.

Terug naar het nieuwsoverzicht