{settings.product}

Voorzieningsagentschap van Euratom viert zijn diamanten jubileum

juni 2020 -

Het voorzieningsagentschap van Euratom°) is ingesteld op basis van het Euratomverdrag. Het agentschap vierde op 1 juni 2020 zijn zestig jarig bestaan. Het is gevestigd in Luxemburg en het voert het beheer over alle splijtstoffen in de Europese Unie. Dat houdt in dat Euratom de juridisch eigenaar is van alle civiele splijtstof in de Unie en dat alleen het economisch eigendom bij de gebruikers ligt. Om zijn taak goed te kunnen uitoefenen controleert het agentschap ook de voorraden en de bewerkingen van de splijtstof. Bewerkingen zoals de conversie, verrijking, splijtstofelementfabricage en opwerking. Voorts volgt het agentschap de marktontwikkelingen op het gebied van de nucleaire materialen en diensten. Het agentschap heeft hierbij de rol van waarnemer. Deze rol is in 2012 uitgebreid. Sindsdien volgt het agentschap ook de ontwikkelingen op het gebied van het gebruik en de productie van de medische radio-isotopen in de Europese Unie.

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, kortweg Euratom geheten, is tegelijk met de toenmalige Europese Economische Gemeenschap ingesteld met het Verdrag van Rome, dat in 1958 in werking trad. Al in 1951 was de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht. De drie gemeenschappen hadden ieder hun eigen bestuur en elk van de lidstaten nam eraan deel. In 1967 kregen ze één Raad, één Commissie en één budget en gingen ze verder onder de naam Europese Gemeenschappen. Ze bleven echter onafhankelijk. Ook na het Verdrag van Maastricht bleef Euratom als enige onafhankelijke Europese Gemeenschap bestaan. Dat betekent, dat elke lidstaat van de Europese Unie verplicht verdragspartij is en er dus aan gebonden is. Bovendien dat het Europese Parlement er geen zeggenschap over heeft. Volgens het verdrag stelt Euratom zich ten doel om het vreedzame gebruik van kernenergie in de lidstaten te bevorderen.

Meer informatie:
https://ec.europa.eu/euratom/index.html en
https://www.europa-nu.nl/id/vg9id9r8cxwr/voorzieningsagentschap_van_euratom_esa

°) Engels: Euratom Supply Agency (ESA)

Terug naar het nieuwsoverzicht