{settings.product}

Tweede Kamer wil meer kerncentrales, Tennet minder en BBB wil er een in Groningen

maart 2024 -

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet onderzocht op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de mogelijke inpassing in het elektriciteitsnet van twee grote kerncentrales met een totaalvermogen van maximaal 3,2 GWe. Tennet deed dat zowel voor de vestigingsplaats Borssele, als voor die op de Eerste Maasvlakte. Tennet ging verder uit van een tweetal scenario’s, die ze in haar netmodel stopte voor het jaar 2035. Daarbij hield ze rekening met de netuitbreidingen, die thans in voorbereiding zijn en die tegen die tijd zijn gerealiseerd. Voorts ging Tennet uit van het Ontwikkelkader Wind op Zee (MinEZK) voor 2035, waarin een toename van het windvermogen met 21,3 GWe is voorzien. Daaraan voegde Tennet nog een deel toe van de ambitie voor extra windvermogen voor de periode na 2040. Afhankelijk van het scenario ligt dat tussen 27,3 en 29,3 GWe. Op grond van al deze veronderstellingen berekende Tennet, dat een extra toename van 3,2 GWe voor de twee nieuwe kerncentrales tot lokale knelpunten zal leiden in het hoogspanningsnet. Van alle doorgerekende varianten is er slechts één, waarbij een extra kernvermogen van 1,6 GWe nog net inpasbaar zou zijn in het hoogspanningsnet. Tennet publiceerde de resultaten op 24 februari 2024 in haar rapport, waarvan de link hieronder is vermeld. Er zij aan herinnerd, dat er een financiële tegenvaller is van € 40 miljard, die betrekking heeft op de aansluitkosten van de windparken op zee in de periode tussen 2032 tot 2057. De windparken zullen in 2030 een vermogen hebben van 20 GWe. In 2050 moet dat 70 GWe zijn. Ter vergelijking: De basislast van het elektriciteitsgebruik bedraagt thans 9 GWe. Gelet op alle vermelde cijfers is het opmerkelijk, dat Tennet geen analyse deed – en dat ook niet adviseerde – naar wat uit oogpunt van minimale kosten, minimale ecologische verstoring en een zo hoog mogelijke voorzieningszekerheid een optimale mix zou zijn van windenergie en kernenergie.

Vier dagen na het verschijnen van het rapport van Tennet diende het Tweedekamerlid Silvio Erkens een motie in om niet twee grote kerncentrales in 2035 te bouwen, maar vier stuks voor het jaar 2040. Hij constateerde, dat dat betekent, dat daarvoor een nieuwe projectprocedure en een herzien vestigings- en waarborgbeleid nodig is. Hij verzocht de regering om in de eerstvolgende Energienota een scenario uit te werken, dat uitgaat van dat grotere aandeel kernenergie. Zijn motie is met 88 voorstemmen aangenomen. Dat betekent, dat tien politieke partijen deze motie steunden.

De fractie van BBB, die veruit de grootste is in de Provinciale Staten van Groningen, deed ook een duit in het zakje over de extra kerncentrales. Ze is van mening, dat de provincie geschikt is om de vestigingsplaats voor één van die vier grote kerncentrales te leveren. Ook de fractie van de VVD ziet kansen daarvoor. De situatie is echter, dat vanwege de opstelling van de vorige Provinciale Staten, de potentiële vestigingsplaats Eemshaven door de regering is geschrapt. De Omgevingsverordening van de provincie biedt ook geen ruimte voor kernenergie. De verantwoordelijke gedeputeerde van Energie, Johan Hamster (Christen Unie) deed de toezegging om de toepassing van kernenergie in de provincie te onderzoeken als mogelijkheid voor de invulling van de toekomstige energiemix. De criteria zijn, dat energie voor de Groningers betrouwbaar, beschikbaar en betaalbaar moet zijn. De fractievoorzitter van BBB, Gouke Moes meldde, dat je met kerncentrales windmolens kunt uitfaseren. Het kost minder ruimte en je kijkt er niet tegen aan, zoals bij wind– en zonneparken. Hij ziet daarom een kerncentrale binnen de provinciegrenzen wel zitten.

Meer informatie:
https://www.tennet.eu/nl/nieuws/netinpassing-nieuwe-kerncentrales-borssele-en-maasvlakte-onderzocht                                                     
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2024Z03064&did=2024D07054
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1136940/bbb-groningen-wil-een-van-vier-kerncentrales-in-provincie

Terug naar het nieuwsoverzicht