{settings.product}

Twee overheidsinitiatieven in VS gaan geavanceerde kernreactor echt helpen

april 2023 -

Een tweetal los van elkaar staande initiatieven zijn recent in de Verenigde Staten bekend gemaakt. Ze zullen een grote invloed hebben op de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde kerntechniek en met name van de kleine modulaire reactor (SMR).

Het eerste is een initiatiefwet, die een tiental leden van de senaat op 3 april 2023 indienden. De indieners zijn vijf democraten en vijf republikeinen. Het wetsvoorstel kreeg het acroniem ADVANCE Act ˚) mee. Het doel van de wet is om de voorwaarden te scheppen, die internationaal het gebruik van schone en betrouwbare kernenergie bevorderen. Tevens om een tegenwicht te bieden tegen het agressieve Chinese en Russische beleid om hun kerntechniek elders op de wereld ingang te doen vinden. De wet kent een zestal concrete punten, die verbetering behoeven en die voor een groot deel de Amerikaanse vergunningverlener NRC ˚˚) betreffen. NRC zou moeten verjongen en ook met meer mensen en meer deskundigheid de vergunningverleners van andere landen moeten helpen met de beoordeling van de ontwerpen van geavanceerde kernreactoren. Tevens moet de organisatie de kosten van de vergunningverlening verlagen en de procedure versnellen met name voor de locaties, die nog geen kerncentrale hebben. Voorts bevat het wetsontwerp maatregelen, die de import van splijtstof uit China en Rusland tegengaan en een aanzet om interdepartementaal beter samen te werken.

Het tweede initiatief houdt verband met de reeks rapporten, die het Energieministerie DoE ˚˚) op 21 maart 2023 publiceerde. Ze bevatten de bevinding, dat er aan publieke en private financiële middelen op een drietal cruciale gebieden tot 2030 een bedrag van $ 300 miljard nodig is om de energie- en klimaatdoelstellingen te halen. Die doelstellingen zijn, dat in 2035 de elektriciteitsproductie geheel schoon is en dat er in de Verenigde Staten in 2050 netto geen emissie van broeikasgassen meer plaatsvindt. De drie gebieden zijn: 1) Schone waterstof; 2) Langdurige energieopslag; 3) Geavanceerde kerntechniek. Op elk van deze terreinen stelde DoE een aftraprapport op. De drie gebieden staan los van elkaar. De productie van de waterstof vindt met elektrolyse plaats. Het rapport voor de geavanceerde kernreactoren bevat doelstellingen voor de maximale investeringskosten voor de eerste en voor de vervolgeenheden van respectievelijk $ 6200 per kWe en $ 3600 per kWe. Om de doelstelling van 200 GWe aan nieuw kernvermogen in 2050 te halen, zal vanaf 2030 een jaarlijkse uitbreiding met 13 GWe nodig zijn. Ter vergelijking: Een normaal vermogen voor een grote kernreactor is 1 GWe. DoE is van plan om de aftraprapporten regelmatig te actualiseren. Daarom nodigt DoE bedrijven, investeerders en terzakekundigen uit om suggesties ter aanvulling en verbetering te doen. De aftraprapporten staan los van het bestaande energiebeleid van de Amerikaanse regering. Daarentegen beschikt DoE, dankzij de Wet Inflatievermindering en de Infrastructuur, Investerings– en Banenwet ˚˚˚), over een budget van miljarden dollars voor investeringen in de toepassing van schone energietechnologieën, inclusief grootschalige demonstratieprojecten. De intentie is om daarmee de commercialisatie op de genoemde gebieden te bevorderen en private investeringen van biljoenen dollars aan te trekken.

Meer informatie:
New legislation bipartisan support for advanced nuclear 
Pathways to commercial liftoff clean energy technologies
https://liftoff.energy.gov/

˚)   ADVANCE: Accelerating Deployment of Versatile Advanced Nuclear for Clean Energy
˚˚) NRC: Nuclear Regulatory Commission; DoE: Department of Energy
˚˚˚) Inflation Reduction Act (IRA); Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA)

Terug naar het nieuwsoverzicht