{settings.product}

Provincies Limburg en Overijssel laten zich adviseren over kernenergie

januari 2023 -

Niet alleen de rijksoverheid won advies in over de mogelijke uitbreiding van het kernvermogen in ons land, maar ook enkele provinciale overheden. Limburg vroeg advies aan een consortium, bestaande uit de firma’s: DNV, EVOCATI Consulting Alliance, Nuclear-21 en STORK. Er werkte een team van twaalf experts in verschillende vakgebieden aan mee. Het rapport  is getiteld “Technische (on)mogelijkheden voor kernenergie in de provincie Limburg” en is op 16 september 2022 aan de provincie gepresenteerd. Het consortium is systematisch nagegaan, dat ons energiesysteem heel fragiel is, als het alleen zou bestaan uit duurzame bronnen, al dan niet in combinatie met energieopslag, inclusief waterstof. Met andere woorden: Er is behoefte aan regelbaar productievermogen van elektriciteit. Dat leidt tot de conclusie dat alleen kernenergie de robuuste energiebron is, die in combinatie met hernieuwbare bronnen de energietransitie mogelijk kan maken. Bovendien kan kernenergie naast elektriciteit, ook warmte leveren, zowel hoge temperatuur industriële (proces)warmte, als lage temperatuur (rest)warmte voor bijvoorbeeld de distributienetten van de stadsverwarming. Deze toepassingen vormen een belangrijke aanvulling ten opzichte van de elektriciteitproducerende hernieuwbare bronnen, zoals windturbines en zonnecellen. Tevens leidt de inzet van regelbaar vermogen, dus kerncentrales, tot beheersbare investeringen voor noodzaklelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet. Thans zijn er forse systeemkosten vanwege de veelal regionale onbalans tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Het gevolg is momenteel een congestie op het net met mogelijk grote economische schade. In aanvulling op deze bevindingen is in het rapport ingegaan op het belang voor Limburg van de toekomstige kleine modulaire reactor (SMR). Aangegeven is aan welke randvoorwaarden de kleine kernreactoren moeten voldoen, inclusief die op economisch en geotechnisch gebied.

Het verschijnen van het bovengenoemde rapport was voor de provincie Overijssel aanleiding om de opstellers uit te nodigen hun bevindingen op 9 december 2022 te presenteren tijdens een videobijeenkomst. De emeritus hoogleraar Wim Turkenburg nam eveneens daaraan deel. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zette de laatstgenoemde zijn visie voor de provincie op papier. Het korte rapport staat niet op internet, maar is door de opsteller toegestuurd aan KernVisie. Belangrijke elementen zijn, dat zon en wind onvoldoende soelaas bieden om te komen tot een CO2-loze energievoorziening en dat kernenergie een mogelijkheid is om in die tekortkoming te voorzien. Verder is ingegaan op de onzekerheden, waarmee zowel de grote als de kleine kernreactoren zijn behept. Dat is bijvoorbeeld voor de grote de hoogte van de investeringskosten en voor de kleine de hoeveelheid radioactief afval.

Meer informatie:
https://www.limburg.nl/onderwerpen/energie-duurzaamheid/energiebeleid-ambities/

Terug naar het nieuwsoverzicht