{settings.product}

Nog geen kabinetsbesluit over uitbreiding kerncentrale Borssele met twee eenheden

december 2022 -

Het besluit om de kerncentrale Borssele met twee eenheden uit te breiden is door de ministerraad aangehouden tot de vergadering van 9 december 2022. De reden voor het uitstel is, dat het besluit al op 29 november was gelekt naar RTL Nieuws. Minister-president Rutte heeft gezegd, dat als stukken voor de ministerraad lekken, het desbetreffende besluit voor uitstel in aanmerking komt. De nieuw te bouwen kerncentrales zijn als eerste getroffen door deze regel. Ook in het verslag van de ministerraad van 2 december is het uitstel vermeld. Het nieuws over het nieuwbouwbesluit kreeg in de media veel aandacht.

Het besluit zou volgens de gelekte informatie de volgende elementen bevatten:
● Er komen twee nieuwe kernreactoren bij de kerncentrale in Borssele met elk een eenheidsgrootte tussen 1000 en 1650 MWe;
● De bouwvergunning is tussen 2025 en 2028 gereed, zodat de beide eenheden in 2035 in bedrijf zijn;
● Het Rijk reserveert een bedrag van € 5 miljard voor het project;
● De bestaande kerncentrale Borssele mag in principe ter overbrugging langer dan 2033 open blijven;
● De Kleine Modulaire Reactor (SMR) komt in aanmerking voor subsidie.

Voorafgaande aan de ministerraadsbehandeling stuurde minister Jetten van Klimaat en Energie op 18 november 2022 een brief aan de Kamer over de “Versterking van de nucleaire kennis– en innovatiestructuur”. Daarin bevestigt hij de conclusie van het overleg met de nucleaire sector, namelijk dat voor het versterken van de kennisinfrastructuur structureel middelen nodig zijn. Dat betreft het onderwijs, het onderzoek en de bewustwording. Dat laatste punt is van belang voor het aantrekken van jong talent, als ook voor een betere begripsvorming bij de bevolking. De minister stelt zich in zijn brief positief op ten aanzien van de voorstellen, die de sector deed. Te weten: De oprichting van een leerstoel Stralingsbescherming bij de Technische Universiteit Delft (TUD); de oprichting van een Nuclear Academy; de realisatie van een publiekscentrum in Zeeland voor voorlichting. De interdepartementale werkgroep “Kennisbasis nucleaire technologie en stralingsbescherming” zal in het voorjaar van 2023 een advies uitbrengen over de voorstellen. Daarnaast zal voor eind 2022 de Topsector Energie een verkenning opstellen over de innovatie op het gebied van de kernenergie. Tenslotte zal de minister in de voorjaarsnota 2023 duidelijkheid geven over de lange-termijninzet van de Klimaatfondsmiddelen. Dat is inclusief meerjarige fondsen voor het versterken en instandhouden van de nucleaire kennisbasis en –infrastructuur.

Tijdens de handeling door de Kamer van de genoemde brief zijn een drietal moties, alle drie pro-kernenergie, ingediend en aangenomen. In een van de moties onderstreept de Kamer het belang van Pallas en bepleit ze om de vervolgfinanciering te regelen. In een tweede vraagt ze de regering om te starten met de versnellingsaanpak voor kernenergie, zodat begin 2023 het vervolgtraject kan starten, zijnde de verkennende gesprekken met drie kerncentralefabrikanten en het opbouwen van een projectorganisatie voor de uitvoering. In een derde vraagt ze om de capaciteit bij vergunningverlener en toezichthouder, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) uit te breiden, ten einde de vergunningverlening en daarmee de bouw van de nieuwe kerncentrales te bespoedigen.

Meer informatie:
1) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5350005/kabinet-2035-twee-nieuwe-kerncentrales-borssele
2) https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/kabinet-stelt-besluit-over-komst-kerncentrales-naar-zeeland-uit~a6ba144c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
3) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/18/versterking-nucleaire-kennis-en-innovatiestructuur
4) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z22977&did=2022D49610
5) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z22947&did=2022D49580
6) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z22945&did=2022D49578

Terug naar het nieuwsoverzicht