{settings.product}

Kamerbrief, motie, rapport en IEA-aanbeveling over kernenergie

september 2020 -

Met zijn brief van 22 september 2020 bood minister Wiebes het rapport over kenenergie van het adviesbureau ENCO aan de kamer aan. Het rapport geeft met de kennis anno 2020 zo feitelijk mogelijk de stand van zaken voor de mogelijkheden en beperkingen van de toepassing van kernenergie in Nederland voor 2040. Het rapport vergelijkt tevens de kosten van de inzet van kernenergie voor de samenleving met andere CO2-arme bronnen van elektriciteit in de energiemix. Belangwekkende bevindingen uit het rapport zijn:
Kernenergie is niet duurder dan wind en zon, mits de systeemkosten op dezelfde manier
   worden meegenomen;
• Levensduurverlenging van een kerncentrale is de goedkoopste manier om CO2 te besparen.
   Het is goedkoper dan zon en wind;
• Voorwaarde voor een concurrerende prijs voor kernenergie is, dat Nederland met één of meer
   kerncentrales aansluit bij bestaande seriebouw van (buitenlandse) kerncentrales;
Kernenergie is per kiloWatttuur de veiligste manier om elektriciteit op te wekken. Het is
   veiliger dan zon en wind;
• Hoewel de SMR nog nergens ter wereld het commerciële stadium heeft bereikt, kunnen SMRs
   een aantrekkelijk alternatief zijn voor grote kernreactoren. Door seriematige fabricage in
   fabrieken, de daardoor kortere bouwtijd en het modulaire ontwerp, zal financiering
   gemakkelijker zijn.
De minister concludeert, dat de studie bevestigt, dat voor CO2-vrij regelbaar vermogen na 2030 kernenergie één van de kosteneffectieve opties is. Voorts is in zijn brief vermeld, dat de regering aan de slag gaat met de uitvoering van de motie Dijkhoff (VVD) c.s., die tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is aangenomen.
In de motie hebben de indieners de regering gevraagd om marktpartijen te consulteren over de toepassing van kernenergie en de voorwaarden, waaronder ze bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland. Tevens om na te gaan welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is en om te verkennen in welke regio's er belangstelling is voor de bouw van een kerncentrale. Het kabinet zal de Kamer voor het kerstreces over de voortgang van de consultatie informeren. De kopie van de motie staat op de website van de VVD, naast het standpunt van VVD over kernenergie.
Voorts kwam het landenrapport over Nederland uit. IEA beschrijft daarin de huidige en toekomstige energiesituatie in ons land. IEA is het Internationale Energie Agentschap, dat onderdeel is van OESO en dat een broertje is van NEA. Het rapport van IEA bevat een onafhankelijke beoordeling van ons nationale energiebeleid. De aanbevelingen over kernenergie staan alleen in het hoofdrapport, dat te koop is bij IEA. In het rapport raadt IEA de regering aan om de levensduur van Borssele te verlengen tot 80 jaar. Het IEA refereert daarbij aan kerncentrales in VS, die al een vergunning voor een dergelijke levensduur kregen. Een argument van IEA is, dat zo’n levensduurverlenging de toekomstige verdere toepassing van kernenergie in ons land vergemakkelijkt.

Meer informatie over kamerbrief en rapport van ENCO: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z16898&did=2020D36674
Informatie over de motie Dijkhoff cs:
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vlc65tjxc4zx
Informatie over het landenrapport over Nederland van IEA:
https://www.iea.org/reports/the-netherlands-2020?utm_campaign=IEA%20newsletters&utm_source=SendGrid&utm_medium=Email

Terug naar het nieuwsoverzicht