{settings.product}

Kabinet rapporteert over voortgang kernenergie en mobiliseert deskundigheid

juli 2023 -

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft recent twee brieven naar de Kamer gestuurd, waarin hij informatie geeft over de voortgang inzake de uitvoering van de plannen op het gebied van de kernenergie. Dat betreft met name de verbetering van de kennisinfrastructuur, de bedrijfsduurverlenging van Borssele en de selectie van de leverancier van de nieuwe kerncentrales. Separaat zond hij de Kamer het “Hoofddocument concept Nationaal Plan Energiesysteem 2050” toe.

Een interdepartementale werkgroep stelde een rapport op met oplossingsrichtingen ter versterking van de kennisbasis van de nucleaire technologie en stralingsbescherming. Naar aanleiding daarvan is ter verbetering van de kennisinfrastructuur het onderwerp kernenergie toegevoegd aan het missiegedreven topsectoren innovatiebeleid. Het betreft een aparte missie binnen de Integrale Kennisinfrastructuur Agenda Klimaat en Energie (IKIA). Ook impliceert het de ondertekening van het Nederlandse Kennis en Innovatie Convenant ((KIC). Het is verder de bedoeling om een Nucleaire Academie op te richten, een leerstoel Stralingsdosimetrie bij de Technische Universiteit Delft (TUD) op te starten en een haalbaarheidsstudie te doen voor een publiekscentrum. De TUD krijgt bovendien nog een drietal lectoren op het gebied van de kernenergie. Naast extra financiering. Ook Pallas gaat bijdragen aan de versterking van de kennisbasis.

Voor de bedrijfsduurverlenging van Borssele is een wijziging van de kernenergiewet nodig, als ook  het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER). Dat proces is in gang gezet.

De minister maakte voorts een voorselectie van de leveranciers, die hij zal uitnodigen om aanbiedingen op te stellen voor de bouw van twee nieuwe eenheden met een eenheidsgrootte van meer dan 1000 MWe. Het betreft EdF (Frankrijk), KHNP (Zuid-Korea) en Westinghouse (VS). De reactoren, die ze leveren heten respectievelijk EPR (of EPR2), APR 1400 en AP 1000. Alle drie zijn van het type drukwaterreactor. Ook Borssele heeft een drukwaterreactor. De genoemde leveranciers zullen het komende half jaar een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Parallel daaraan vindt een marktconsultatie plaats, die inzicht moet geven in de commerciële randvoorwaarden. Dat is mede nodig voor de inzet van financiële middelen uit het Klimaatfonds. Een belangrijk aspect is, dat er een samenwerkingsovereenkomst komt met EPZ, de operateur van Borssele, teneinde de daar aanwezige deskundigheid te benutten.

Voorsts krijgt de publieksvoorlichting op het gebied van de kernenergie veel aandacht. Daartoe is ook een speciale overheidswebsite gebouwd.

Het “Hoofddocument concept Nationaal Plan Energie” bevat een aantal vooruitzichten over de inzet van kernenergie in de periode tussen 2035 en 2050. De verwachting is, dat het opgestelde kernvermogen in 2050 ligt tussen 3500 en 7000 MWe. In dat jaar zal de elektriciteitsopwekking geheel gebaseerd zijn op de energiebronnen zon, wind en kernenergie.

Meer informatie over de overheidswebsite kernenergie inclusief de twee kamerbrieven en over het “Hoofddocument concept Nationaal Plan Energie”:
https://www.overkernenergie.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/07/03/kamerbrief-aanbieding-concept-nationaal-plan-energiesysteem

Terug naar het nieuwsoverzicht