{settings.product}

Kernenergie essentieel voor ontkoling aldus MIT

september 2018 -

Een studie, die onder leiding van MIT, Massachussetts Institute of Technology, is uitgevoerd komt tot de conclusie, dat de toepassing van kernenergie essentieel is voor de grootschalige reductie van de CO2-uitworp. Het doel van deze studie is om een leidraad te zijn voor onderzoekers en beleidsmedewerkers, die betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding om de CO2-uitworp sterk te verminderen in een wereld, waarin het energiegebruik fors toeneemt. De opstellers stellen dat het voor de uitbreiding van het aantal kerncentrales nodig zal zijn om specifiek nieuw beleid, inclusief bijbehorende businessmodellen te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast is innovatie bij de bouw van kerncentrales nodig. Alleen zo zullen nieuwe kerncentrales op economische wijze elektriciteit produceren. Ze attenderen er op, dat de huidige CO2-uitworp van elektriciteit, die is geproduceerd met fossiele brandstof, ongeveer 500 gram per kWh bedraagt, terwijl de doelstelling voor 2050 nog slechts 50 gram per kWh is. Ze geven aan welke extra bijdrage aan de CO2-reductie kernenergie kan leveren bovenop de reeds bestaande duurzame energiebronnen. Zonder kernenergie stijgen de kosten van vergaande CO2-reductie sterk. De toename van het aantal kerncentrales is de afgelopen jaren niet alleen geremd door de hoge kosten, maar ook door de maatschappelijke bezorgdheid over de gevolgen van kernongevallen. Op grond hiervan hechten de opstellers van de studie een groot belang aan reactorontwerpen, die passief en inherent veilige kenmerken hebben. Afzien van kernenergie zal niet alleen leiden tot hoge kosten om de reductiedoelstellingen te halen, maar ook tot vertraging in de realisatie. Kortom: De studie analyseert niet alleen de oorzaken van de groeivertraging van het aantal kerncentrales, maar wijst ook op concrete maatregelen, die deze trend zouden kunnen omkeren.

 

Meer informatie: http://news.mit.edu/2018/mitei-releases-report-future-nuclear-energy-0904

Terug naar het nieuwsoverzicht