{settings.product}

Harmonisatie regelgeving voorwaarde toekomstig succes kernenergie

december 2020 -

Een aantal landen werkt aan de ontwikkeling van de SMR, de kleine modulaire kernreactor. Het streven is, dat de seriematig gebouwde kleine kerncentrales in de toekomst kant en klaar uit de fabriek komen. Een belemmering voor de internationale inzet en verspreiding van de SMRs vormt de regelgeving en vergunningverlening, die geheel op nationale leest is geschoeid. De regels in de verschillende landen kennen elk hun eigen veiligheidscriteria. Een ontwerp van een kerncentrale moet daaraan voldoen. Voor een niet-gestandaardiseerde grote kerncentrale is dat een minder groot probleem dan voor de toekomstige gestandaardiseerde SMR. Vooral ook omdat de veiligheid van de SMR in veel gevallen berust op natuurlijke, inherent veilige eigenschappen, in plaats van op actieve veiligheidssystemen van de grote lichtwaterreactoren.

Een werkgroep van WNA°), bestaande uit internationale deskundigen, heeft het probleem, dat de nationale regelgeving vormt voor de SMR onderkent en heeft in een rapport°°) aanbevelingen gedaan om dit probleem te kunnen oplossen. Daarbij heeft de werkgroep lessen getrokken uit de regels, die internationaal gelden voor het transport van radioactieve stoffen. Sinds ruim zestig jaar zijn deze regels geharmoniseerd, zodat het transport tussen landen efficiënt en veilig is. De werkgroep stelt voor voor de harmonisatie van veiligheidseisen voor kernreactoren een kader te creëren met criteria, dat in de toekomst internationaal moet gaan gelden. Dat kader omvat ook de terminologie, beoordeling en beproeving. Een multinationale groep van deskundigen van de nationale vergunningverlenende instanties adviseert over de harmonisatie en ontleent zijn bevoegdheden aan een internationale overeenkomst, waaraan landen zich hebben gebonden. WNA benadrukt, dat de stroomlijning van de internationale standaards en vergunningverleningprocessen urgent en essentieel is. Zij is belangrijk is voor de succesvolle introductie van SMRs, omdat hun commercieel succes afhangt van de afwezigheid van belemmeringen op de wereldmarkt.

Meer informatie:
https://www.world-nuclear.org/our-association/publications/online-reports/harmonization-of-reactor-design-evaluation-and-lic.aspx

°)   World Nuclear Association: Organisatie, die nucleaire instellingen vertegenwoordigt
°°) Titel: Harmonisation of Reactor Design Evaluation and Licensing: Lessons Learned from Transport

Terug naar het nieuwsoverzicht