{settings.product}

Frankrijk repareert zijn kerncentrales en raadpleegt zijn bevolking

november 2022 -

Frankrijk heeft 56 kernreactoren, die tezamen een vermogen hebben van 61,4 GWe. Die reactoren zijn in een paar grote series gebouwd, waardoor veel reactorcomponenten identiek zijn. Een nadeel van deze werkwijze is, dat als er een probleem optreedt in een reactor, de kans groot is, dat ook andere reactoren daarmee behept zijn.

In het najaar van 2021 deed zo’n probleem zich voor. Het betrof  spanningscorrosie, die optrad in de leidingen van de noodkoelsystemen. Vanwege dit risico vindt periodiek inspectie van de reactorcomponenten plaats. Bij spanningscorrosie vormen zich haarscheurtjes in de stalen componenten als gevolg van spanningen in het materiaal.

Sinds het probleem is geconstateerd, hebben veel reactoren stilgelegen voor inspectie en reparatie. Thans zijn nog 15 eenheden uit bedrijf, die gezamenlijk een vermogen hebben van 19,65 GWe. Dat is 32% van het opgestelde kernvermogen. Een negental ondergaat reparatie. Inspectie vindt in vijf eenheden plaats. Nadere inspectie is voor een eenheid nog nodig. De herstart van zeven eenheden staat gepland voor de maand november 2022, van drie eenheden voor december, eveneens drie voor januari en een eenheid voor februari 2023. Het ziet er dus naar uit, dat anders dan in de afgelopen winter, de Franse kerncentrales de komende winter zullen bijdragen aan het voorkomen van een Europese elektriciteitscrisis.

De kerncentrales droegen tot enkele jaren geleden voor bijna 75% bij aan de Franse elektriciteitsproductie. De vorige Franse president, Hollande, voerde een energiebeleid, dat erop was gericht om het aandeel kernenergie te reduceren tot 50% in 2025. In 2015 is dat beleid in een wet vastgelegd. In een wetsvoorstel van mei 2019 is een uitstel met 10 jaar opgenomen. Dus met als doeljaar 2035.

Afgelopen februari 2022 kondigde president Macron aan, dat de tijd rijp is voor een nucleaire wedergeboorte. Hij zei geen kerncentrales meer te zullen sluiten en hun levensduur te verlengen, mits de veiligheid dat toelaat. Voorts stelde hij voor om een zestal eenheden van het type EPR2 te bouwen en eventueel daarna nog acht reactoren van dat type. De eerste twee eenheden komen in Penly, aan het Kanaal ongeveer 150 kilometer ten zuiden van Calais.

De president vindt het van belang, dat de bevolking de plannen steunt. Daartoe heeft de regering een volksraadpleging aangekondigd. Tijdens de eerste fase, die duurt tot ultimo 2022, kan het publiek inspreken. Hetzij via het internet, hetzij tijdens een regionale bijeenkomst. Half januari 2023 vindt een jeugdforum plaats, waarbij 200 jongeren hun mening geven over het toekomstige Franse energiebeleid. De volksraadpleging moet antwoord geven op de volgende drie vragen: 1) Hoe kan het energiegebruik zodanig aangepast worden, dat Frankrijk in 2050 klimaatneutraal is? 2) Hoe kan aan de energievraag worden voldaan, terwijl de afhankelijkheid van de fossiele brandstoffen afneemt? 3) Hoe moet de energietransitie worden gepland, geïmplementeerd en gefinancierd?

De planning is, dat het Franse parlement in 2023 het nieuwe energiebeleid, inclusief de uitkomsten van de volksraadpleging, bediscussieert en vervolgens het meerjarige energieprogramma van de regering goedkeurt.

Meer informatie:
https://www.reddit.com/r/nuclear/comments/xmciha/edf_notice_on_stress_corrosion_21_september_2022/
https://www.debatpublic.fr/concertation-nationale-sur-le-systeme-energetique-de-demain-notre-avenir-energetique-se-decide-2980

Terug naar het nieuwsoverzicht