{settings.product}

De regering stuurt twee adviesrapporten over kernenergie naar Kamer

oktober 2022 -

Minister Jetten van Klimaat en Energie stuurde de Kamer op 26 september 2022 een tweetal externe adviesrapporten over kernenergie toe.

Het eerste rapport is getiteld: “Scenariostudie kernenergie” en is door een consortium van adviesbureaus, Witteveen+Bos, eRisk Group en HCSS ˚), opgesteld. De onderzoekvraag betreft de mogelijke inpassing van twee kerncentrales met een gezamenlijk vermogen van ongeveer 3000 MWe in het toekomstige elektriciteitssysteem. Het zijn grote moderne centrales, die elders al in bedrijf zijn en die vanaf 2035 zouden moeten opstarten. De conclusie van de studie is, dat de kerncentrales eraan bijdragen, dat zon- en windenergie meer waterstof kunnen produceren en dat er geen importafhankelijkheid voor elektriciteit is. Naast de voorzieningszekerheid is in het rapport ook ingegaan op het kostenaspect, de marktrijpheid, de grondstoffenafhankelijkheid, het ruimtegebruik en de maatschappelijke inbedding. Het advies is, dat de rijksoverheid vanwege de lange voorbereidings– en bouwtijd actief deelneemt aan het project. Dat geeft zekerheid, waardoor de financieringskosten relatief laag zijn, wat zal leiden tot acceptabele opwekkingskosten. Ook de SMR, de kleine modulaire reactor, is in de studie meegenomen. De bevinding is, dat richting 2040 en 2050 deze reactoren met name in Oost– en Zuid–Nederland vanuit financieel oogpunt optimaal zullen zijn, mits ze hun kostenverwachtingen waarmaken.

Het tweede rapport is opgesteld door het adviesbureau Barenga. Het rapport is in het Engels ˚˚). Het rapport bevat een viertal case studies, waarbij de situatie op het gebied van de uitbreiding van de kernenergie is nagegaan in Engeland, Finland, Frankrijk en Polen. Er is een aantal lessen getrokken, dat van belang is voor de aanpak in ons land. Het accent ligt daarbij op het toe te passen financieringsmodel. Een tweetal modellen heeft de voorkeur, het Publiek-Private Partnerschap (PPP) en het Engelse RAB–model ˚˚˚). In het laatste geval ontvangen private investeerders een gereguleerde vergoeding van de elektriciteitsproducent op basis van de waarde van de activa, de centrale met toebehoren. Ook een tussenvorm van de twee modellen is mogelijk. Het is van belang, dat de Nederlandse overheid een politiek en reguleringskader schept, dat het vertrouwen heeft van de investeerders. Daartoe is een beleid nodig, dat de inkomsten van de investeerders garandeert en dat de kapitaalkosten, als ook het financiële risico, laag houdt. Onafhankelijk van het financieringsmodel zijn overheidsgaranties dus onontbeerlijk. Het beleidskader mag voorts niet tot vertraging leiden in de voorbereidings– en bouwfase.

Minister Jetten heeft bij de aanbieding van de rapporten aan de Kamer bericht, dat hij de resultaten zal betrekken bij de kamerbrief over kernenergie, die het komend najaar verschijnt, alsook bij de uitwerking van het Nationaal Plan Energiesysteem, die in het voorjaar van 2023 het licht zal zien.

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/26/aanbiedingsbrief-rapporten-over-kernenergie

 ˚)  HCSS: Den Haag Centrum voor Strategische Studies
˚˚) De titel van het rapport is: “Financing models for nuclear power plants – European power plant case studies”
˚˚˚) RAB: Regulated Asset Base

Terug naar het nieuwsoverzicht