{settings.product}

De regering reserveert 5 miljard euro voor de bouw van 2 kerncentrales

juni 2022 -

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft begin juni 2022 het “Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat” naar de Kamer gestuurd. Het bevat vele maatregelen ter voorkoming van de opwarming van de aarde. Het beleidsprogramma moet er in combinatie met het wetgevingsprogramma voor zorgen, dat de regering haar ambitie gaat waarmaken. Dat doet ze door te werken aan een duurzame energievoorziening met windmolens op de Noordzee, met zonnepanelen op onze daken, met een verbeterde energie–infrastructuur, met meer duurzaam geproduceerde warmte en met nieuwe kerncentrales.

Het is binnen het bestek van dit nieuwsbericht onmogelijk om van dit alles een samenvatting te geven. Daarom is het nieuwsbericht beperkt tot de relevante aspecten op het gebied van de kernenergie.

Het coalitieakkoord is helder over kernenergie. Kernenergie kan in de energiemix een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie. Ook is het geschikt voor de productie van waterstof. Dat maakt ons land dan minder afhankelijk van de import van gas. Daarom heeft het kabinet in het coalitieakkoord aangekondigd, dat de kerncentrale in Borssele langer open blijft. Daarnaast zet het kabinet stappen ter voorbereiding van de bouw van twee nieuwe kerncentrales. In de brief over kernenergie, die minister Jetten in de laatste week juli 2022 aan de Kamer zal toesturen, zal hij ingaan op de wijze, waarop de ambities uit het coalitieakkoord zijn uitgewerkt, alsook op de wijze waarop de regering het plan concretiseert. Gelet op de discussies over CO2–reductie, die ook in Europa spelen, onderzoekt het kabinet voorts de rol van kernenergie in de toekomstige energiemix in Nederland. Er is een scenariostudie in uitvoering voor de periode 2030 tot 2050 en latere jaren, die zal ingaan op de relatie tussen diverse typen CO2–vrij elektriciteitsproductievermogen, op de wijze, waarop kernenergie inpasbaar is in de mix, alsook op de kostenefficiëntie in relatie tot de systeembijdrage van kernenergie, waaronder met name minder landgebruik en infrastructurele investeringen. Deze studie is na de zomer van 2022 gereed. Over de uitkomsten van dit onderzoek zal minister Jetten de Kamer kort na het uitkomen schriftelijk informeren.

Ter ondersteuning van het beleid is er een klimaatfonds. In het fonds zijn middelen gereserveerd voor maatregelen, die additioneel zijn aan reeds bestaande klimaatmaatregelen. Er is immers al een breed scala aan klimaatregelingen beschikbaar op de Rijksbegroting. Het Klimaatfonds heeft ten doel om maatregelen te faciliteren, die de mondiale stijging van temperatuur en de verandering van het klimaat beperken. Zoals door het beschikbaar stellen van financiële middelen voor een CO2–neutrale elektriciteitsproductie in 2050. In het Klimaatfonds zijn ook middelen opgenomen voor kernenergie, waaronder een reservering voor een financiële bijdrage aan de bouw van twee kerncentrales van voorlopig 5 miljard euro.

"We zetten volop in op wind, zon en andere duurzame energiebronnen", zei minister Jetten onlangs. "Maar in die energiemix wil je ook een stabiele CO2-vrije energiebron hebben. Twee nieuwe kerncentrales zijn een goede aanvulling op alle duurzame technieken."

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/02/ontwerp-beleidsprogramma-klimaat
https://nos.nl/index.php/artikel/2434046-kabinet-komt-komende-week-met-plan-voor-nieuwe-kerncentrales

Terug naar het nieuwsoverzicht