{settings.product}

De regering ontvouwt haar uitbreidingsplannen kernenergie

juli 2022 -

Minister Jetten van Klimaat en Energie stuurde op 1 juli 2022 een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de te nemen stappen opsomt, die moeten leiden tot de bouw en inbedrijfname van twee kerncentrales. De eerste zal vanwege de noodzakelijke procedures pas na 2030 kunnen opstarten. Tegelijk met de Kamerbrief beantwoordde hij drie series Kamervragen. Belangwekkende punten zijn:
• De studie door een drietal adviesbureaus naar de inpassing van het nieuwe kernvermogen in het energiesysteem is in de zomer van 2022 gereed;
• Het is van belang om de procedurele beginfase zorgvuldig te doorlopen ter vermijding van vertragingen naderhand;
• Er vindt een inventarisatie plaats van de verschillende modellen, die voor de financiering van de kerncentrales in aanmerking komen, alsook van hun voor– en nadelen;
• Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de kernenergie, zoals die van de opkomende interesse voor de kleine modulaire reactor (SMR);
• Er is overleg met buitenlandse instellingen van landen, die ook actief bezig zijn met uitbreiding van het aantal kerncentrales om ervaringen te verzamelen en om te bezien of een Europese standaardisatie mogelijk is;
• Een interdepartementale werkgroep is direct betrokken bij de versterking van de kennisinfrastructuur op het gebied van de kernenergie en er is daarvoor op korte termijn een budget van € 5 miljoen beschikbaar;
• Vergunningverlener ANVS heeft contacten met een aantal buitenlandse vergunningverleners om van hun ervaringen te leren en daarvan gebruik te maken;
ANVS zal ook al gesprekken aangaan met de vergunninghouder van de kerncentrale Borssele ten einde tijdig het proces voor de levensduurverlenging vanaf 2033 op te starten. Daartoe is in elk geval een wijziging van de kernenergiewet, een milieueffectrapportage (MER) en een aanpassing van het convenant nodig;
• De Topsector Energie verkent de mogelijke innovatie rond kernenergie.

Het tijdpad voor de komende twee jaar ziet er als volgt uit:
• In het najaar van 2022 volgt een kamerbrief met het rapport van de drie adviesbureaus over de inpassing van kernenergie in het energiesysteem, inclusief een voorstel voor de voorkeurslocatie en een analyse welke financieringsmodellen relevant zijn. Voorst bevat deze brief de  bevindingen van de interdepartementale werkgroep over de kennisinfrastructuur. Verder zal dan de MER van start gaan voor de levensduurverlenging van Borssele;
•  In het voorjaar van 2023 ligt het wetsvoorstel voor aanpassing van de Kernenergiewet ten behoeve van levensduurverlenging van Borssele vanaf 2033 ter consultatie en zal de MER starten van de nieuwe kerncentrales voor het vaststellen van de vestigingsplaats;
• In het najaar van 2023 zal de regering het wetsvoorstel voor de aanpassing van de Kernenergiewet voor de levensduurverlenging van Borssele aan de Tweede Kamer aanbieden. Voorts is de definitieve besluitvorming door de beide Kamers voorzien over de financiering, de rol van en de kosten voor de overheid, alsook het vergunningverleningsproces voor de nieuw te bouwen centrales;
• Het streven is om eind 2023 het definitieve besluit aan de Tweede Kamer voor te leggen, zodat het vergunningverleningsproces voor de nieuwe kerncentrales kan beginnen.

Klik voor meer informatie op:
Kamerbrief over de uitbreiding van de kernenergie
Kamervragen en antwoorden over financiële voordelen van kernenergie
Kamervragen en antwoorden over financiële modellen voor de bouw van kerncentrales
Kamervragen en antwoorden over kennisinfrastructuur op het gebied van de kernenergie

Terug naar het nieuwsoverzicht