{settings.product}

Bijdrage van KernVisie aan overleg Tweede Kamer Commissie

november 2019 -

Op 19 november 2019 stuurde KernVisie haar visie aan de Tweede Kamer toe ten behoeve van het Algemeen Overleg, dat de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat op 28 november zal hebben. De tekst staat hieronder. 

                                       Kernenergie en Klimaat

                         Een discussiebijdrage vanuit de Stichting KernVisie °)

Klimaatverandering heeft de wereld in beweging gebracht. Het klimaatvraagstuk is maatschappelijk en politiek een “hot topic” geworden. Het verdrag van Parijs richt zich op doelen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te beperken. Energietransitie naar een koolstofvrije economie is daarbij het centrale thema. Om daaraan te voldoen worden en zijn in de EU en de lidstaten beleidsdoelstellingen geformuleerd voor 2050 en de tussenliggende jaren.

“Carbon neutrality” bij de elektriciteitsopwekking in 2050 en emissiebeperkingen tussen 40 en 55% in 2030 en 95% in 2050 zijn inmiddels politiek en in een aantal gevallen ook juridisch vastgelegd °°). Deze impliceren een pad dat de rol van fossiele brandstoffen drastisch beperkt en verlaat en veel ruimte geeft aan duurzame energiedragers, waarbij de focus ligt op zon en wind. Zoals onder meer blijkt uit de IPCC SR15 rapportages kunnen de beoogde doelen alleen worden bereikt door een inzet van alle mogelijke technologische opties. Ook de analyses van de Europese Commissie voor de EU wijzen in die richting. Dat geldt ook voor Nederland.

“Technology neutrality” dient dan ook een leidend beginsel te zijn om “carbon neutrality” te bereiken. Naast zon en wind zijn dan ook waterstof, “carbon capture, utilisation and storage” en kernenergie opties die in de beschouwing moeten worden betrokken, waarbij aan elke optie zowel voor- als nadelen kleven.

Toespitsend op de bijdrage die kernenergie kan leveren aan een CO2-neutrale energiemix dient te worden erkend dat in de EU als ook in Nederland de bestaande kerncentrales een belangrijke bijdrage leveren aan de huidige en de komende beperkingen van de uitstoot van CO2. Het is dan ook te betreuren dat, daar waar de EU claimt een leidende positie in te nemen in het klimaatbeleid, onze buurlanden besluiten nemen om voortijdig hun kerncentrales te sluiten en de productie (voorlopig) over te laten nemen door bestaande of zelfs nieuwe gascentrales. Tegelijkertijd moet erkend worden dat nieuwbouw van kerncentrales in de huidige marktomstandigheden alleen dan tot stand komt als overheden bereid zijn investeerders tegemoet te komen, vanuit een lange-termijn visie met garanties of forse steunmaatregelen.

Voor het bereiken van de 2030-doelen kunnen slechts nieuwe kerncentrales waarvan de bouw al is gestart nog een rol spelen, maar voor de horizon gericht op 2050 en verder is dat een ander verhaal. Het voortijdig sluiten van kerncentrales bemoeilijkt het halen van de 2030-doelen en is, zo blijkt uit de eerdergenoemde studies, ronduit onverstandig voor het traject naar “carbon neutrality” in 2050. Dat er nog geen concrete plannen voor nieuwe kerncentrales bestaan laat onverlet dat voor de Nederlandse situatie, met het oog op de weg naar 2050, een aantal stappen kunnen worden overwogen.

Het bestuur van de stichting KernVisie doet de volgende voorstellen om in ons land ook de nucleaire optie levend te houden en de aanwezige nucleaire competenties te blijven ontwikkelen:

  • Oriënteer je op de nieuwe nucleaire opties die in ontwikkeling zijn, faciliteer deze en versterk daarbij de al lopende onderzoekactiviteiten in Nederland. Te denken is aan de Small & Medium Reactors (SMR’s, waaronder types met gesmolten zout en thorium).
  • Verken de optie om de KCB ook na 2033 in bedrijf te houden. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten, waar meerdere aanvragen voor een bedrijfsduur van 80 jaar lopen en de uitstekende technische staat van de KCB maken dat kansrijk. Studies dienen uit te wijzen wat dat technisch en economisch betekent, maar begin nu al na te denken over de economische en veiligheids-technische randvoorwaarden.
  • Sluit daarbij eventueel aan bij de discussie in België waar het wel of niet sluiten van enkele van de Belgische kerncentrales opnieuw aan de orde lijkt te komen. Geef daarmee ook een signaal aan de Duitse ontwikkelingen, omdat de samenwerking Nederland-Duitsland op klimaatgebied een nieuwe, sterke politieke impuls krijgt. Bedenk daarbij tevens dat een snelle sluiting van de Duitse en Belgische centrales ook nog eens grote uitdagingen betekenen voor de netstabiliteit, hetgeen ook een direct Nederlands belang is.
  • Verken de mogelijke opties voor het versterken van het investeringsvertrouwen in mogelijke nieuwbouw door middel van lange-termijn coördinatiemechanismen voor de gehele waardeketen. Zo is te denken aan vormen van prijs- en/of investeringsgaranties, gereguleerde inkomsten voor de asset-base, de inzet van ETS-rechten en aan risicoverzekeringen gedurende de procedure- en bouwtijd.
  • Onderzoek bij dit alles de mogelijkheid van een concreet Nederlands initiatief om een “coalition of the willing” te vormen om een actiever EU-beleid op te zetten voor de rol van kernenergie in de EU energy mix onderweg naar 2050 en verder.

Overigens is de stichting KernVisie voornemens over de genoemde actiepunten in het voorjaar van 2020 een seminar te organiseren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de stichting KernVisie middels email (g.h.boersma@KernVisie.com) of telefonisch (0629058146).

Namens de stichting KernVisie, Huissen, 19-11-2019,

G.H. Boersma, secretaris.

 

°) De Stichting KernVisie streeft naar het vergroten van het draagvlak voor kerntechniek en al haar toepassingen. (KernVisie.com)

°°) De Klimaatwet van 2-07-2019 biedt een kader voor de ontwikkeling van beleid gericht op het onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen va n de emissies van broeikasgassen in Nederland, tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050 dan in 1990, teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken. Teneinde deze doelstelling voor 2050 te bereiken streven Onze Ministers die het aangaat naar een reductie van de emissies van broeikasgassen van 49% in 2030 en een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

Terug naar het nieuwsoverzicht